Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN van Boek Timeworks, Kamer van Koophandel nummer 76249514 en gevestigd te Almelo, Nederland.

Artikel 1

Definities
1.1 De in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide woorden en/of uitdrukkingen zijn gedefinieerde bepalingen waaraan de volgende betekenis is toegekend, tenzij uit de context anders blijkt:

“Koper”de (potentiële) wederpartij van de Leverancier;

“Algemene Voorwaarden” deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden;

“Leverancier” de (potentiële) leverancier van Producten;

“Producten” alle door de Leverancier te leveren roerende zaken en/of diensten.

1.2 Met de term “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens bedoeld: per e-mail, internet of enig ander gebruikelijk (elektronisch) handelsmedium.

Artikel 2

Algemeen

2.1 De toepasselijkheid van door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Leverancier als (potentiële) verkoper van roerende zaken en/of als leverancier van diensten optreedt.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3

Totstandkoming overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gebaseerd op uitvoering van de bestelling van de Koper onder normale (arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.3 De Leverancier is te allen tijde bevoegd de onderhandelingen met de Koper te beëindigen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

3.4 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Koper komt tot stand zodra de Leverancier de bestelling van de Koper op aanvaardt of een begin met de uitvoering daarvan maakt, behoudens het bepaalde in artikel 5.

3.5 De Koper is slechts bevoegd een bestelling te annuleren met toestemming van de Leverancier en voor zover hij de Leverancier schadeloos stelt. Annulering is niet mogelijk indien de bestelling speciaal voor de Koper gemaakte Producten betreft.

Artikel 4

Levering en Levertijden

4.1 Aflevering van de Producten geschiedt Ex Works (zoals deze term is gedefinieerd in Incoterms 2000), tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

4.2 Indien de Leverancier, in afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 zorg draagt voor het transport, is de Koper verplicht de Leverancier in staat te stellen om de Producten op de plaats van bestemming en op de overeengekomen datum van levering en tijd af te leveren. Indien de Koper niet aan deze verplichting voldoet, is de Koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval zal de Leverancier de desbetreffende Producten ten hoogste gedurende een periode van dertig (30) dagen voor de Koper (doen) opslaan. De kosten in verband met opslag komen voor rekening van de Koper. Indien de Koper de Producten niet binnen deze termijn ophaalt, is de Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de Producten op een door hem gewenste wijze te vervreemden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.3 In geval de Producten door de Leverancier voor de Koper worden opgeslagen op het terrein van de Leverancier of elders, zal de aflevering van de Producten worden geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van opslag.

4.4 De door de Leverancier opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. Ingeval van niet-tijdige levering dient de Koper de Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en de Leverancier een redelijke termijn voor levering te geven.

4.5 Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van de Leverancier komen zoals bedoeld in artikel 13.4, is de Leverancier gerechtigd de termijn voor levering met de duur van de vertraging te verlengen. Het bepaalde in artikel 4.4 is van overeenkomstige toepassing.

4.6 De Leverancier is bevoegd om de door hem te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.

4.7 Aan de Koper ter beschikking gestelde monsters van de Producten gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de te leveren Producten daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.8 Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de geleverde Producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en analyses volgens de door Leverancier gehanteerde methodes maatgevend, behoudens tegenbewijs. Geringe afwijkingen van de overeengekomen hoeveelheden, gewichten, maten en samenstellingen naar boven of beneden worden door de Koper aanvaard.

4.9 Alle Producten die aan de Koper zijn afgeleverd, worden steeds geacht dezelfde te zijn als die Producten die in facturen zijn vermeld, voor zo ver althans de afgeleverde Producten naar soort en samenstelling de in de facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaan.

4.10 Indien de Leverancier de overeenkomst niet binnen redelijke termijn kan uitvoeren, zal de Leverancier de Koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen onderhandelen over een aanpassing van de overeenkomst dan wel, indien nakoming blijvend onmogelijk is, over ontbinding van de overeenkomst.

4.11 De Leverancier is gerechtigd te bepalen dat bepaalde door de Leverancier aangewezen Producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.

4.12 De leverancier heeft het recht om Producten welke na één jaar na aflevering daarvan aan de Koper niet door de Koper zijn doorverkocht aan eindgebruikers van de Koper terug te kopen tegen 50% van de prijs die de Koper aan de Leverancier voor het betreffende Product betaald heeft.

Artikel 5

Prijzen

5.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn alle prijzen van de Producten gebaseerd op levering Ex Works (zoals deze term is gedefinieerd in de Incoterms 2000), en exclusief BTW.

5.2 De Leverancier is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van (grond)stoffen, hulpmiddelen, arbeidskosten, verzekeringen, belastingen, valutakoersen, heffingen of andere overheidsmaatregelen, die zich binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoen aan de Koper door te berekenen.

5.3 Indien de Leverancier, op verzoek van Koper, Producten in showrooms verkoopt aan kopers die niet handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is de Leverancier gerechtigd een nader overeen te komen toeslag te berekenen op de aan de Koper te factureren prijs.

Artikel 6

Betalingen

6.1 Betaling door de Koper dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde datum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Alle kosten in verband met betaling, verschaffing van zekerheid daaronder begrepen, komen voor rekening van de Koper.

6.3 In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de Koper, onverminderd de overige rechten van de Leverancier en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Alle nog niet betaalde facturen worden terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet nakoming treden terstond in.

6.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die de Leverancier redelijkerwijs moet maken als gevolg van de niet-nakoming door de Koper, komen ten laste van de Koper, zulks met een minimum van tien procent (10%) van de hoofdsom.

6.5 Betalingen van de Koper strekken primair ter voldoening van de in Artikel 6.4 bedoelde kosten, de in Artikel 6.4 verschuldigde rente en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering, ongeacht de instructies van de Koper ter zake.

6.6 De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering die hij onder de overeenkomst heeft met een vordering die de Koper op basis van deze overeenkomst of anderszins jegens de Leverancier heeft.

6.7 De Leverancier is niet verplicht Producten terug te nemen voor creditering. Indien de Leverancier zich hiertoe onder omstandigheden bereid verklaart, is de Leverancier slechts gehouden ten hoogste de betaalde factuurprijs of, indien deze lager is, de actuele dagprijs van de betreffende Producten te crediteren.

Artikel 7

Zekerheidstelling

7.1 Indien er naar het oordeel van de Leverancier gegronde reden bestaat om te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen jegens de Leverancier niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen, is de Koper verplicht om op eerste verzoek van de Leverancier, terstond genoegzame, in de door de Leverancier gewenste vorm, zekerheid te stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings-)verplichtingen.

7.2 Indien de Koper binnen zeven dagen na ontvangst van een verzoek van de Leverancier als bedoeld in artikel 7.1 of artikel 8.3 geen gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen van niet nakoming terstond in.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Leverancier behoudt zich de eigendom van de door hem aan de Koper geleverde en te leveren Producten voor, totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle (betalings-)verplichtingen voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Producten en aan alle vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige verplichtingen.

8.2 Indien de Koper grondstoffen, materialen, waaronder mede begrepen edelstenen, diamanten, etc. aan de Leverancier verstrekt ter vervaardiging van het Product, verkrijgt de Leverancier de mede-eigendom van het met deze grondstoffen of materialen vervaardigde Product ter hoogte van het door Leverancier aan Koper voor het betreffende Product te facturen bedrag.

8.3 De Koper is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet gerechtigd de Producten te verpanden noch deze op enigerlei andere wijze te bezwaren. Eigendomsoverdracht aan derden in het kader van zijn normale bedrijfsvoering is slechts toegestaan als lasthebber van de Leverancier op eigen naam, maar voor rekening van de Leverancier. De Leverancier is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien de Koper tekort komt in de nakoming van deze verplichting.

8.4 De Koper is verplicht om de Leverancier onverwijld op de hoogte te stellen ingeval:

(a) derden rechten op de in Artikel 8.1 genoemde Producten doen gelden of hij kennis ervan heeft dat derden voornemens zijn rechten op de in Artikel 8.1 genoemde Producten te doen gelden;

(b) (voorlopige) surséance van betaling door de Koper wordt aangevraagd of verleend of enige regeling met de schuldeisers van de Koper wordt getroffen;

(c) het faillissement van de Koper wordt aangevraagd of de Koper failliet wordt verklaard;

(d) de Koper zijn onderneming staakt dan wel de eigendom en/of de zeggenschap over de onderneming van de Koper wijzigt.

8.5 Indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de Leverancier bevoegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, om de Producten die aan hem toebehoren terug te (doen) halen. De Koper machtigt de Leverancier reeds nu onherroepelijk om daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) betreden waar de betreffende Producten zijn opgeslagen. Alle kosten van de Leverancier die verband houden met het terughalen van de Producten zijn voor rekening van de Koper. Indien een situatie als bedoeld in Artikel 8.1 zich voordoet of indien de Koper in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is de Leverancier tevens gerechtigd om Producten die nog niet aan de Koper zijn geleverd, ongeacht de staat van voltooiing waarin deze verkeren, aan derden te verkopen.

Gelet op het bepaalde in dit Artikel 8.5 zal de Koper er te allen tijde voor zorgdragen dat de Producten van de Leverancier duidelijk afgescheiden / geïdentificeerd als zijnde Producten afkomstig van de Leverancier bij de Koper opgeslagen liggen.

8.6 De goederenrechtelijke gevolgen van eigendomsvoorbehoud ten opzichte van de Producten worden beheerst door Nederlands recht, of ter keuze van de Leverancier, door het recht van het land van bestemming van de Producten, indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor de Leverancier gunstiger bepalingen bevat dan op grond van Nederlands recht.

8.7 Indien de Koper mede uit de in Artikel 8.1 bedoelde Producten een nieuw product vormt, is dit een zaak die de Leverancier voor zichzelf als eigenaar doet vormen en houdt de Koper deze voor de Leverancier, tot dat de Koper aan alle verplichtingen als in Artikel 8.1 bedoeld heeft voldaan.


Artikel 9

Garantie

9.1 De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde

(a) Producten, anders dan uurwerken, op het tijdstip van aflevering en gedurende zes maanden daarna,

(b) uurwerken op het tijdstip van aflevering aan de eindgebruiker en gedurende een(1) jaar daarna

vrij zijn van materiaal-, fabricage- en bewerkingsfouten, mits geen van de gevallen genoemd in Artikel 9.3 zich voordoet.

9.2 De Leverancier staat nimmer garant voor de afwezigheid van fouten welke het gevolg zijn van het naleven van enige dwingende wettelijke bepalingen aangaande de aard of de eigenschap van grondstoffen en/of materialen toegepast in de geleverde Producten.

9.3 De Koper kan in de hiernavolgende gevallen geen aanspraak tegen de Leverancier doen gelden op basis van de garantie vervat in Artikel 9.1:

(a) de Koper bij reclamaties door consumenten niet een bij het betreffende Product behorend aantoonbare reparatiegeschiedenis bij de Leverancier kan overleggen;

(b) de gebreken bij aflevering zichtbaar waren;

(c) de niet-inachtneming door Koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander gebruik dan het voorziende normale gebruik;

(d) normale slijtage;

(e) bij klachten over de waterdichtheid van horloges, wanneer de garantie op waterdichtheid niet uitdrukkelijk is aangegeven bij de door de Leverancier geleverde Producten;

(f) nadat hij of een door hem ingeschakelde derde (een gedeelte van) de geleverde Producten heeft bewerkt, verwerkt of vermengd met zaken van derden of andere door de Leverancier geleverde Producten;

(g) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door materialen, zaken, werkwijzen en constructies, die door de Leverancier op uitdrukkelijke instructie van de Koper zijn gebruikt, alsmede van door of namens de Koper aangeleverde grondstoffen, materialen en zaken;

(h) een gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van door de Leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover die derde geen garantie aan de Leverancier heeft verstrekt;

(i) de Koper zijn verplichtingen onder de overeenkomst niet nakomt;

(j) de Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Product overgaat of een derde namens de Koper.

9.4 De Leverancier kan slechts gehouden worden om reparatiewerkzaamheden door te voeren met betrekking tot defecte Producten, welke defecten niet onder de garantie bedoeld in Artikel 9.1 vallen, indien en voor zover de Koper een door de Leverancier ter zake van de reparatiewerkzaamheden verstrekte prijsopgave schriftelijk geaccordeerd heeft.

9.5 Banden en/of bandreparaties zijn uitgesloten van garantie.


Artikel 10

Onderzoeksplicht

10.1 De Koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken – of indien de aan hem verkochte Producten aan een derde zijn geleverd, ervoor te zorgen dat bij aflevering van de Producten wordt onderzocht – of de Producten aan de overeenkomst beantwoorden en vrij van gebreken zijn. Indien dit niet het geval is, is de Koper gehouden om de Leverancier onverwijld na ontdekking daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, met dien verstande dat de Koper de Leverancier niet meer aansprakelijk ter zake kan houden, indien de Koper bedoelde kennisgeving niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na aflevering van de Producten, heeft gedaan.

10.2 De desbetreffende Producten dienen ter beschikking van de Leverancier te blijven in de staat waarin deze verkeerden op het moment dat de Leverancier een schriftelijke kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 10.1 ontvangt. Indien een reclame als bedoeld in dit Artikel 10 door de Leverancier gegrond wordt bevonden, is de Leverancier slechts gehouden om het/ de ontbrekende gedeelte of hoeveelheid te leveren, de geleverde Producten waarop de reclame betrekking heeft te vervangen of de prijs die de Koper voor de desbetreffende Producten heeft betaald aan de Koper terug te betalen, zulks ter keuze van de Leverancier. Indien de Leverancier onderdelen/Producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/ Producten eigendom van de Leverancier. De Koper is gehouden om de instructies van de Leverancier betreffende de opslag of het retourneren van de te vervangen Producten op te volgen.

10.3 Indien de Koper en/of een derde namens de Koper de Producten onoordeelkundig behandelt en/of zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier tracht de Producten te repareren dan wel aanpassingen daaraan aanbrengt, kan de Koper zich er slechts op beroepen dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij bewijst dat een dergelijk beroep gegrond kan worden op feiten die zich op gelijke wijze zouden hebben voorgedaan indien die beoogde reparatie, die aanpassing(en) en/of onoordeelkundige behandeling achterwege waren gebleven.

10.4 Vorderingen van de Koper gebaseerd op de stelling dat de door de Leverancier geleverde Producten niet voldoen aan het bepaalde in Artikel 10.1 verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van aflevering aan de Koper.

10.5 Het bepaalde in dit artikel laat de dwingendrechtelijke rechten en vorderingen van de Koper onverlet.


Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1 Behoudens het bepaalde in Artikel 10.5 en behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Leverancier of zijn direct leidinggevenden, is de Leverancier slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag dat de Koper heeft betaald betreffende de Producten waardoor de schade werd veroorzaakt.

11.2 De Leverancier is behoudens in geval van opzet of grove schuld van de Leverancier of zijn direct leidinggevenden niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van door de Koper aan de Leverancier ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen e.d.

11.3 De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- of bedrijfsonderbreking of -stagnatie.

11.4 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van zijn ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie hij volgens de wet aansprakelijk is.

11.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, indien de aansprakelijkheid van de Leverancier voor de betreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering van de Leverancier. In dat geval is de Leverancier slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico.

11.6 De Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degene die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

11.7 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.


Artikel 12 

Tekortkoming en overmacht

12.1 Indien de Koper op enigerlei wijze jegens de Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en), en/of indien zich een omstandigheid als genoemd in artikel 8.4 sub a-d voordoet, of indien de Koper geliquideerd wordt, of (een gedeelte van) zijn onderneming staakt, dan wel de eigendom en/of de zeggenschap over de onderneming van de Koper wijzigt, heeft de Leverancier het recht om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Koper op te schorten, zulks onverminderd de overige aan hem toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.2 Indien de Leverancier op de voet van het bepaalde in artikel 12.1 de overeenkomst(en) ontbindt of opzegt, wordt, onverminderd de overige aan de Leverancier toekomende rechten, al hetgeen de Koper aan de Leverancier uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, terstond opeisbaar. Tevens is de Leverancier terstond gerechtigd tot betaling door de Koper van alle ter uitvoering van de overeenkomst door de Leverancier gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de prijs die daaraan redelijkerwijs kan worden toegekend.

12.3 De Koper is gerechtigd om na betaling van het krachtens artikel 12.2 bepaalde, de in artikel 12.2 tweede zin bedoelde zaken bij de Leverancier op te halen, bij gebreke waarvan de Leverancier bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de Koper op te (doen) slaan gedurende een periode van maximaal 3 maanden waarna de Leverancier gerechtigd is de zaken voor rekening van de Koper aan derden te verkopen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.4 Indien de Leverancier op de voet van het bepaalde in artikel 12.1 de overeenkomst(en) ontbindt of opzegt, of indien de Koper zijn onderneming aan derden overdraagt, dient de Koper de Producten die zijn voorzien van een merknaam eerst ter koop aan de Leverancier aan te bieden. Indien de Leverancier dit aanbod aanvaardt, is de Leverancier gehouden dit tegen de op dat moment voor die Producten geldende verkoopprijs te doen, onder aftrek van door de Koper genoten kortingen, en behoudens prijsvermindering wegens ouderdom en/of beschadiging.

12.5 Indien de behoorlijke nakoming door de Leverancier ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van de Leverancier komen, waaronder de omstandigheden genoemd in artikel 12.4, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft de Leverancier, het recht de overeenkomst(en) met de Koper te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

12.6 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van de Leverancier komen zijn: van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de Producten, tekort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit-, en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van de Leverancier of door hem ingeschakelde transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, brand, waterschade alsmede al hetgeen volgens de wet onder overmacht valt.

12.7 De Leverancier zal de Koper zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmachtsituatie in kennis stellen en mededelen in hoeverre hij de leveringen kan continueren. De Leverancier zal nimmer gehouden zijn om additionele producten van derden te betrekken om eventuele tekorten te dekken. Indien de nog beschikbare producten onvoldoende zijn om alle afnemers volledig te beleveren, heeft de Leverancier het recht om de Producten tussen zijn afnemers te verdelen op een wijze als door de Leverancier in redelijkheid te bepalen.


Artikel 13

Intellectuele eigendom

 13.1 De Koper mag uitsluitend gebruik maken van de handelsnamen, logo’s, octrooien, auteursrecht, handelsmerk en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier ten einde de Producten te weder verkopen, mits de Koper zich strikt houdt aan de door de Leverancier uitgevaardigde voorwaarden en van de Leverancier verkregen instructies.

13.2 Alle door de Leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven in eigendom van de Leverancier, ongeacht of de Koper daarvoor een vergoeding heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

13.3 Het is de Koper niet toegestaan een Product, geheel of ten dele, in oorspronkelijke of gewijzigde vorm of welke wijze dan ook, na te maken en/of te reproduceren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.

13.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, mag de Koper zijn eigen handelsnamen of handelsmerken op de verpakking van de door de Leverancier geleverde Producten aanbrengen, mits het logo en/of de naam van de Leverancier deels of geheel zichtbaar blijven.

13.5 Het is de Koper verboden om van de Leverancier verkregen vertrouwelijke informatie waaronder mede wordt begrepen fabricage- en constructiemethoden, Producten en dergelijke, op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door toepasselijk recht.


Artikel 14

Reclamemateriaal

Al het reclamemateriaal met betrekking tot de Producten dat door de Leverancier aan de Koper is verschaft, blijft te allen tijde eigendom van de Leverancier en kan door de Leverancier te allen tijde van de Koper worden teruggevraagd, ongeacht of Koper hiervoor een vergoeding heeft betaald en zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden.


Artikel 15

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen de Leverancier en de Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

15.2 De bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin Boek Timeworks zich bevindt is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Leverancier en de Koper voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst(en) alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 16

Conversie

De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. De Leverancier en de Koper komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling.


De Koper verklaart zich akkoord en bevestigt door aanbod en aanvaarding dat deze verkoop en leveringsvoorwaarden geldig zijn voor de duur van de relatie met Boek Timeworks en alle leveringen die tijdens de duur van deze relatie plaatsvinden, zullen plaatsvinden of hebben plaatsgevonden.